Om permakultur

Vad är permakultur?

Permakultur är en designvetenskap, styrd av etik med avsikt att skapa en regenerativ livsstil. Det representerar ett unikt holistiskt perspektiv och ett sätt att förhålla sig till naturen och världen.


En permakulturdesign kan beskrivas som ett kretslopp bestående av olika element (exempelvis människor, växter, byggnader och djur). På samma sätt som olika arter upptar sina särskilda nischer i naturliga ekosystem, arrangeras elementen i en design efter vilka behov och funktioner dom har. Dom integreras också utifrån hur dom relaterar till varandra, för att skapa många och gynnsamma interaktioner. Det skapar synergieffekter och en helhet större än summan av delarna. En design som liknar ett slutet kretslopp från naturliga ekosystem kräver färre resurser och kan tillgodogöra sig mer av dom olika elementens sammanlagda potential.